Je??eli chcieliby??cie Pa??stwo wspomóc
Paulink─? w procesie rehalilitacji oto dane:
Darowizny
Fundacja Dzieciom „Zd─???y─? z Pomoc─?”
ul ?üomia??ska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank SA
wp??aty w PLN
Konto:  42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
   wp??aty w USD, kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW
   Konto:    PL 90 2490 0005 0000 4530 9858 4994
wp??aty w EURO, kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW
Konto:    PL 82 2490 0005 0000 4600 7337 4309
 
z dopiskiem
„372 Byks Paulina - darowizna na pomoc i ochron─? zdrowia”
                                            .: inne numery kont :.

1% podatku dochodowego
Wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce "
Wniosek
o przekazanie 1% podatku nale??nego na rzecz organizacji
po??ytku publicznego (OPP) " wpisa─?:
w polu "KRS": 0000037904
a w polu  "Cel szczegó??owy 1%":
372
Byks Paulina

B─?dziemy wdzi─?czni za ka??d─? otrzyman─? pomoc.

Paulinka urodzi??a si─? 12.06.2007 roku jako wcze??niaczek i jedno z bli??ni─?t jednojajowych. W czasie ci─???y wykryto u dzieci zespó?? przetoczenia mi─?dzy p??odami, co najprawdopodobniej doprowadzi??o do niedotlenienia jej mózgu i jest przyczyn─? czteroko??czynowego spastycznego dzieci─?cego pora??enia mózgowego.

Prawie od urodzenia Paulinka i my, jej rodzice, walczymy z upo??ledzeniem funkcji ruchowych, jakie to niedotlenienie wywo??a??o. Ju?? w wieku 5 lat ??ycia nasza córeczka mia??a za sob─? wiele zabiegów i operacji, wiele dni ci─???kiej pracy okupionej bólem
i p??aczem. We wrze??niu 2012 roku Paulinka przesz??a zabieg selektywnej rizotomii grzbietowej (SDR) na Oddziale Neurochirurgii w Szpitalu Dzieci─?cym w St. Louis 
w USA, dzi─?ki czemu jej nogi uwolniono od spastyki hamuj─?cej rozwój. Od tego dnia czas liczy si─? na nowo. Musimy walczy─?, aby nauczy─? jej cia??o nowych ruchów i nie pozwoli─? na powrót spastyki. Na szcz─???cie Paulinka jest m─?dr─? i weso??─? dziewczynk─?, zdeterminowan─?, aby stan─?─? na nogi.

Przed nami kilka lat bardzo intensywnej i kosztownej rehabilitacji, mo??liwych operacji ortopedycznych, zakupu nowych sprz─?tów i kontrolnych wyjazdów do USA.
Prosimy wi─?c, aby??cie Pa??stwo wspierali nas w tych trudnych dniach.

                                                                           Aleksandra i Marcin Byks