rok 2018

 
 

 
 

Dzi─?ki firmom Agencja Reklamowa Pixella Rafa?? Butny z/s w Gdyni oraz Navis Sp. z o.o. z/s w Gdyni kibice naszego triathlonowego teamu Paulinka i Rafa?? na zawodach
w Che??m??y wygl─?dali zachwycaj─?co. Jeszcze raz dzi─?kujemy za wyj─?tkowe koszulki!

 

 

Serdecznie dzi─?kujemy firmie PayPro S.A. z/s w Poznaniu za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie bie??─?cej rehabilitacji Paulinki.

 

Kolejny raz serdeczne podzi─?kowania dla Energy Events sp. z o.o. sp.k - organizatora cyklu imprez triathlonowych LOTTO Triathlon Energy 2018 za umo??liwienie startu duetu Paulinka Byks i Rafa?? Butny na dystansie 1/4 IronMan
w Che??m??y w dniu 19 sierpnia 2018 roku. Dzi─?kujemy za wsparcie, pomoc, doping
i wszystkie niepowtarzalne emocje.

Ogromne wyrazy wdzi─?czno??ci dla Radia Gda??sk S.A. i akcji Pomorze Biega
i Pomaga za przy??─?czenie si─? do zbiórki na wózek sportowy dla Paulinki .:wi─?cej:.

 

Podzi─?kowania dla Fundacji Siepomaga za przeprowadzenie zbiórki na sportowy wózek/przyczepk─? i spe??nienie marzenia Paulinki o kolejnym starcie w triathlonie .:wi─?cej:.

 

Dzi─?kujemy ca??ej szkolnej spo??eczno??ci Akademii Dobrej Edukacji w Gda??sku za aktywne przy??─?czenie si─? do akcji Fundacji Siepomaga i wsparcie zbiórki .:wi─?cej:.

rok 2017

 
 

Serdecznie dzi─?kujemy pracownikom Miejskiego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Sopocie za pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe??nosprawnych do zakupu i monta??u podjazdu w miejscu zamieszkania w ramach programu likwidacji barier architektonicznych w zwi─?zku z indywidualnymi potrzebami osób niepe??nosprawnych

 

 x

Serdecznie dzi─?kujemy Fundacji Never Ever Give Up, która realizuj─?c projekt "Impossible is nothing" bezp??atnie wypo??yczy??a nam ponton oraz wózek/przyczepk─? do startu w triathlonie.

 

Serdecznie dzi─?kujemy Radiu Gda??sk S.A. i dziennikarzowi Wojtkowi Lu??ci??skiemu za zrealizowanie audycji o Paulince i jej wujku Rafale, którzy w dniu 18 czerwca 2017 roku wzi─?li wspólnie udzia?? w triathlonie na dystanie 1/8 IronMan, który odby?? si─? w Starogardzie Gda??skim. Audycji mo??na by??o wys??ucha─? w Radiu Gda??sk w dniu 2 maja 2017 roku po godz. 12:30. Dla ciekawych .:pos??uchaj:.

 

Serdeczne podzi─?kowania dla Energy Events sp. z o.o. sp.k - organizatora cyklu imprez triathlonowych Triathlon Energy 2017 za umo??liwienie startu teamu Paulinka Byks i Rafa?? Butny na dystansie 1/8 IronMan w Starogardzie Gda??skim
w dniu 18 czerwca 2017 roku. Dzi─?kujemy za wspania??y artyku?? o tym wydarzeniu
i wszystkie niesamowite prze??ycia i emocje towarzysz─?ce mu .:przeczytaj:.

Zapraszamy tak??e do obejrzenia relacji w TVN24 .:ogl─?daj:.

rok 2016

 
 

Sk??adamy serdeczne podzi─?kowania wszystkim, którzy wsparli w tym roku rehabilitacj─? i leczenie operacyjne Paulinki przekazuj─?c 1% podatku dochodowego za 2015. Dzi─?kujemy za hojno??─? i wiar─? w celowo??─? naszych wysi??ków. W tym ci─???kim dla nas roku, okupionym przez Paulink─? bólem i ??zami, byli??cie Pa??stwo z nami, dodaj─?c otuchy i kolejny raz wspieraj─?c nas finansowo, za co jeszcze raz gor─?co dzi─?kujemy.

rok 2015

 
 

Wszystkim, którzy wsparli rehabilitacj─? i leczenie Paulinki przekazuj─?c 1% podatku dochodowego za 2014 rok sk??adamy serdeczne podzi─?kowania. Dzi─?kujemy za zrozumienie naszych potrzeb i zwi─?zane z nimi szczodro??─? i wspania??omy??lno??─?. Jeste??my zaszczyceni, ??e uzyskali??my uznanie dla naszych stara?? w??ród tak wielu, w postaci wp??at z Urz─?dów Skarbowych w ca??aj Polsce, a przede wszystkim w województwie pomorskim, warmi??sko-mazurskim i mazowieckim.

Serdecznie dzi─?kujemy firmie Trec Nutrition Sp. z o.o. z/s w Gdyni za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie cotygodniowej terapii bazuj─?cej na Programie Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów wg S. Masgutowej w Centrum Wspomagania Rozwoju w Gda??sku, w której Paulinka uczestniczy od jesieni 2014 roku

rok 2014

 
 

Od 2008 roku jest z nami grono wiernych Darczy??ców, którym, mimo up??ywu czasu, nie jest oboj─?tna przysz??o??─? Paulinki. Wsparli nas oni nie tylko deklaracj─? przekazania na leczenie naszej córeczki 1% podatku dochodowego za rok 2013, ale równie?? wiar─? w jej sukcesy. Wszystkim tym osobom z ca??ego serca dzi─?kujemy.

Serdecznie dzi─?kujemy firmie Trec Nutrition Sp. z o.o. z/s w Gdyni za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
w Centrum Rehabilitacji Dzieci i M??odzie??y "MARZENIA" k/ Go??dapi, w którym Paulinka uczestniczy??a w dniach 15 - 28.06.2014 roku

rok 2013

 
 

Wszystkim osobom, które wskaza??y Paulink─?, jako beneficjenta 1% podatku dochodowego za rok 2012, sk??adamy szczere podzi─?kowania. Kolejny rok jest znami bardzo szerokie grono ludzi, którym nie jest oboj─?tny los naszej córeczki i którzy wierz─?, ??e pomoc jej niesiona zaprocentuje w przysz??o??ci jej samodzielno??ci─?. Zaufanie to pozwala nam toczy─? codzienn─? walk─?
z niepe??nosprawno??ci─? Paulinki i zapewni─? jej lepsz─? przysz??o??─?.

rok 2012

 
 
 

Pragniemy podzi─?kowa─? Wam za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2011 na leczenie i rehabilitacj─? naszej córeczki Paulinki. Dzi─?ki Waszemu zaanga??owaniu i hojno??ci ponad 600 osób pomog??o nam wys??a─? Paulink─? na leczenie do Stanów Zjednoczonych, gdzie we wrze??niu 2012 roku przesz??a zabieg selektywnej rizotomii grzbietowej (SDR) na Oddziale Neurochirurgii w Szpitalu Dzieci─?cym w St. Louis. Wszystkim, którzy wsparli nas tak??e s??owami otuchy
i serdeczn─? my??l─? sk??adamy szczere podzi─?kowania. Jeste??my bardzo dumni, ??e wokó?? nas jest tyle wra??liwych i oddanych naszej sprawie osób i mamy nadziej─?, ??e zechcecie nam towarzyszy─? w dalszej drodze oraz wspiera─? nas w walce
o samodzielno??─? naszej córeczki.

Serdecznie dzi─?kujemy Fundacji Energa z/s w Gda??sku za kolejn─? darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie operacji selektywnej rizotomii grzbietowej (SDR) na Oddziale Neurochirurgii w Szpitalu Dzieci─?cym w St. Louis 
w USA we wrze??niu 2012 roku.

Serdecznie dzi─?kujemy Fundacji Dar Serca z Chicago (Gift from the Heart Foundation) 
za wsparcie udzielone nam w trakcie pobytu Paulinki w Stanach Zjednoczonych
we wrze??niu 2012 roku w zwi─?zku z operacj─? selektywnej rizotomii grzbietowej (SDR), zarówno w Chicago, jak i w Saint Louis oraz za pomoc przy organizacji wyjazdu.

 

Serdecznie dzi─?kujemy Polskim Liniom Lotniczym LOT S.A z/s w Warszawie za udzielenie zni??ki na zakup biletu lotniczego do Chicago i z powrotem dla Paulinki
i jej mamy w zwi─?zku z wyjazdem na operacj─? selektywnej rizotomii grzbietowej (SDR) na Oddziale Neurochirurgii w Szpitalu Dzieci─?cym w St. Louis  w USA we wrze??niu 2012 roku.

Smerfny Fundusz Gargamela

Serdecznie dzi─?kujemy Smerfnemu Funduszowi Gargamela za darowizn─?, która zosta??a   przekazana na dofinansowanie operacji selektywnej rizotomii grzbietowej (SDR) na Oddziale Neurochirurgii w Szpitalu Dzieci─?cym w St. Louis 
w USA we wrze??niu 2012 roku.

 

Serdecznie dzi─?kujemy Fundacji Energa z/s w Gda??sku za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie operacji selektywnej rizotomii grzbietowej (SDR) na Oddziale Neurochirurgii w Szpitalu Dzieci─?cym w St. Louis  w USA we wrze??niu 2012 roku.

 

Serdecznie dzi─?kujemy Spó??dzielni Mieszkaniowej Jaroty z/s w Olsztynie za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie operacji selektywnej rizotomii grzbietowej (SDR) na Oddziale Neurochirurgii w Szpitalu Dzieci─?cym w St. Louis  w USA we wrze??niu 2012 roku.

 J.G.P.

PPUH Jerzy Gawrysiak

Serdecznie dzi─?kujemy Przedsi─?biorstwu Produkcyjno-Us??ugowo-Handlowemu " J.G.P."  Jerzy Gawrysiak z/s w Olsztynie za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie operacji selektywnej rizotomii grzbietowej (SDR) na Oddziale Neurochirurgii w Szpitalu Dzieci─?cym w St. Louis  w USA  we wrze??niu 2012 roku.

rok 2011

 
 

Drodzy Znajomi i Nieznajomi Przyjaciele Paulinki, pragniemy podzi─?kowa─? Wam
za przekazanie 1 % podatku dochodowego  za rok 2010 na leczenie i rehabilitacj─? naszej córeczki. Wasza decyzja sprawi??a, ??e mieli??my bardzo pracowity rok, a Wy jeste??cie, po cz─???ci, twórcami naszych sukcesów i jako tacy mo??ecie by─? dumni
z tej ma??ej dziewczynki walcz─?cej o lepsze jutro.
Dzi─?kujemy Wam tak??e za ka??d─? my??l, w której zago??cili??my, za trosk─? i Wasz─? wra??liwo??─? na potrzeby Paulinki.

 

Serdecznie dzi─?kujemy Investment Trading Consulting Sp. z o.o. z/s
w Skarszewach za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci i M??odzie??y Tratwa
w Steklinku, w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 20.11 - 02.12.2011 roku.

 

Serdecznie dzi─?kujemy firmie Trec Nutrition Sp. z o.o. z/s w Gdyni za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci i M??odzie??y Tratwa w Steklinku, w którym Paulinka uczestniczy??a w dniach 20.11 - 02.12.2011 roku

Serdecznie dzi─?kujemy Agencji Reklamowej Pixella z/s w Gdyni za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie operacji metod─? Ulzibata, której poddana zosta??a Paulinka w dniu 14.08.2011 roku w  Szpitalu CenterMed
w Krakowie.

Serdecznie dzi─?kujemy Investment Trading Consulting Sp. z o.o. z/s
w Skarszewach za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci i M??odzie??y Tratwa
w Steklinku, w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 20.05 - 03.06.2011 roku.

Serdecznie dzi─?kujemy firmie Trec Nutrition Sp. z o.o. z/s w Gdyni za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci i M??odzie??y Tratwa w Steklinku, w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 10 - 22.04.2011 roku.

 

Serdecznie dzi─?kujemy firmie BRUK-BET Sp. z o.o. z/s w ??abnie za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rekreacji Rehabilitacji i Wypoczynku "12 D─?BÓW" w Za??dzierzu, w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 23- 27.01.2011 roku.

 rok 2010

 
 
 

Serdecznie dzi─?kujemy firmie WPM Mosty S.A. z/s w Warszawie za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rekreacji Rehabilitacji i Wypoczynku "12 D─?BÓW" w Za??dzierzu, w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 23- 27.01.2011 roku.

 

Serdecznie dzi─?kujemy firmie BRUK-BET Sp. z o.o. z/s w ??abnie za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rekreacji Rehabilitacji i Wypoczynku "12 D─?BÓW" w Za??dzierzu, w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 23- 27.01.2011 roku.

Serdecznie dzi─?kujemy firmie Cmedia Maciej Cybulski z/s w Poznaniu za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci i M??odzie??y Tratwa w Steklinku,
w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 14 - 26.11.2010 roku.

Serdecznie dzi─?kujemy firmie KRAUSE Zak??ad Pracy Chronionej Sp. z o.o. z/s
w ??widnicy za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci i M??odzie??y Tratwa w Steklinku,
w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 14 - 26.11.2010 roku.

Serdecznie dzi─?kujemy Investment Trading Consulting Sp. z o.o. z/s
w Skarszewach za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci i M??odzie??y Tratwa
w Steklinku, w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 14 - 26.11.2010 roku.
 

Rozliczaj─?c podatek dochodowy za 2010 rok ponad 400 osób odpowiedzia??o na nasz apel o pomoc dla Paulinki. Dzi─?ki nim uda??o si─? zebra─? kwot─? pozwalajac─? na  refundacj─? oko??o 30% kosztów poniesionych przez nas w 2010 roku na leczenie
i rehabilitacj─? córeczki.
Doceniaj─?c Pa??stwa wielkoduszno??─? i wra??liwo??─? na potrzeby Paulinki pragniemy wyrazi─? wszystkim z Was nasz─? wdzi─?czno??─? za ten dar serca. Bez Pa??stwa hojno??ci nie uda??oby si─? nam zrobi─? tak du??o, aby poprawi─? jej ??ycie. 

Serdecznie dzi─?kujemy Morskiemu Terminalowi Masowemu Gdynia Sp. z o.o. z/s
w Gdyni za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie pierwszego etapu treningu uwagi s??uchowej w Centrum Audio-Psycho-Fonologii "ESPACE"
w Gdyni, w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 13 - 29.09.2010 roku.

Serdecznie dzi─?kujemy pracownikom Miejskiego O??rodka Pomocy Spo??ecznej
w Sopocie za pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe??nosprawnych do zakupu chodzika NF Walker w ramach programu likwidacji barier technicznych w zwi─?zku z indywidualnymi potrzebami osób niepe??nosprawnych.


 

Serdecznie dzi─?kujemy Zak??adom Wielobran??owym FaSt Sp. z o.o. z/s w Gda??sku za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie zakupu chodzika NF Walker.

Serdecznie dzi─?kujemy Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SKOK S.A. z/s
w Gda??sku za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie zakupu chodzika NF Walker.

 
 
Serdecznie dzi─?kujemy firmie Evatronix S.A. z/s w Bielsku Bia??ej za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci "Zabajka 2" w Z??otowie, w którym uczestniczy??a Paulinka
w dniach 07 - 20.07.2010r.
 
 
Serdecznie dzi─?kujemy firmie Comp Soft Sp. z o.o. z/s w Mielcu za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci "Zabajka 2" w Z??otowie, w którym uczestniczy??a Paulinka
w dniach 07 - 20.07.2010r.
 
 
Serdecznie dzi─?kujemy Stowarzyszeniu Da─? Nadziej─? z/s w Lublinie za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci "Zabajka 2" w Z??otowie, w którym uczestniczy??a Paulinka
w dniach 07 - 20.07.2010r.
 
 
 
Serdecznie dzi─?kujemy firmie BRUK-BET Sp. z o.o. z/s w ??abnie za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci "Zabajka 2" w Z??otowie, w którym uczestniczy??a Paulinka
w dniach 07 - 20.07.2010r. 
 

CLEAN SERVICE

Piotr Fabija??ski

 
Serdecznie dzi─?kujemy firmie Clean Service Piotr Fabija??ski z/s w Piasecznie za dwie darowizny, które zosta??y przekazane na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
w O??rodku Rehabilitacji Dzieci "Zabajka 2" w Z??otowie, w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 09.03 - 01.04.2010r. oraz zakup wózka rehabilitacyjnego Kimba Spring firmy Otto Bock.
 
 
 
Serdecznie dzi─?kujemy firmie AMA-BUD Sp. z o.o. z/s w Warszawie za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci "Zabajka 2" w Z??otowie, w którym uczestniczy??a Paulinka
w dniach 09.03 - 01.04.2010r.
 
 
 
Serdecznie dzi─?kujemy firmie Beauty Derm Instytut z/s w Gdyni za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci "Zabajka 2" w Z??otowie, w którym uczestniczy??a Paulinka
w dniach 09.03 - 01.04.2010r.
 
 
Ponownie dzi─?kujemy firmie KRAUSE Zak??ad Pracy Chronionej Sp. z o.o. z/s w ??widnicy za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
w O??rodku Rehabilitacji Dzieci "Zabajka 2" w Z??otowie, w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 09.03 - 01.04.2010r.
 
 
Serdecznie dzi─?kujemy firmie Kim Group Kuczek i Gawe?? Sp.j. z/s w Krakowie za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
w O??rodku Rehabilitacji Dzieci "Zabajka 2" w Z??otowie, w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 09.03 - 01.04.2010r.
 
 
Serdecznie dzi─?kujemy firmie KRAUSE Zak??ad Pracy Chronionej Sp. z o.o. z/s w ??widnicy za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
w O??rodku diagnostyczno-terapeutycznym „Ma??y Ksi─???─?” przy Pomorskim Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie, w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach
21 - 26.02.2010r.
 
 
Serdecznie dzi─?kujemy firmie Pryzmat Gdynia Sp. z o.o. z/s w Gdyni za darowizn─?,
która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku diagnostyczno-terapeutycznym „Ma??y Ksi─???─?” przy Pomorskim Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie, w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach
21 - 26.02.2010r.
 

  

 
rok 2009

 
 
 
Serdecznie dzi─?kujemy firmie Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. z/s we Wroc??awiu za za dwie darowizny, które zosta??y przekazane na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci i M??odzie??y Tratwa w Steklinku,
w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 15-27.11.2009r.
 
 
 
Serdecznie dzi─?kujemy firmie Investment Trading Consulting Sp. z o.o. z/s
w Skarszewach
za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci i M??odzie??y Tratwa w Steklinku,
w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 15-27.11.2009r.
 
???20H`l-??????????????????????????????????????????????????????G ???=????????????????????????????????????????????????????????????J??? ???,?????????????????????????????????@??????P??????????????????'?????????BC^???b2/?????? ????????????0??????????????????????????? ??? ??????*???/???0??????????????????????????? ?????? ??????????????????P??????????????????'?????????BC^???b2/??????Po??? ??? ???2═ž???????????????P?????????<???P???J???D???I??????7*??? ??????????????????T?????????P????????? M2070 Series
 
Serdecznie dzi─?kujemy Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony ??rodowiska S.A. z/s
w Warszawie
za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w O??rodku Rehabilitacji Dzieci i M??odzie??y Tratwa w Steklinku,
w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 15-27.11.2009r.
 
 
Serdecznie dzi─?kujemy firmie ENERGA S.A. z/s w Gda??sku za darowizn─?, która zosta??a przekazana na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w International Clinic of Rehabilitation w Truskawcu na Ukrainie, w którym uczestniczy??a Paulinka w dniach 06-20.10.2009r.
 
 
Prawie 400 osób wskaza??o Paulink─? jako beneficjenta 1% podatku dochodowego za 2008 rok. Dzi─?ki nim na jej konto w Fundacji wp??yn─???a kwota, która pozwoli??a nam na refundacj─? wi─?kszo??ci kosztów leczenia i rehabilitacji Paulinki, które ponie??li??my w roku 2009. Wasza decyzja i b─?d─?ce jej konsekwencj─? finansowe wsparcie pozwoli naszej córeczce dalej uczy─? si─? samodzielno??ci, zdobywa─? nowe umiej─?tno??ci, przygotowywa─? si─? na trudy ??ycia. Wszystkim tym osobom sk??adamy serdeczne podzi─?kowania.
 

 

 
 
rok 2008

 
 

 
Serdecznie dzi─?kujemy Fundacji Wielkiej Orkiestry ??wi─?tecznej Pomocy za zakup dla Paulinki maty do hydromasa??u.